Mắc dây điện

View as PDF

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: StatementComments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  lds  commented on April 25, 2023, 9:54 a.m.

  SPOILER ALERT!!!

  .

  .

  .

  .

  .

  Bài này thuần MST tuy nhiên điều kiện là chỉ nối 2 thành phần liên thông không có điện hoặc 1 trong 2 có điện và cập nhật trạng thái thành phần đó. Vì khi sort kiểu MST thì nếu nối 2 thành phần đã có điện thì chỉ phí thêm chi phí thui.


 • -2
  lds  commented on March 24, 2023, 12:05 p.m.

  co the dùng MST để giải :>