Problem list

Problem Category Points % AC # AC
Free Contest 142 _ ZONING Free Contest 1.5p 27.3% 3
Free Contest 142 _ TRICNT Free Contest 1.5p 0.0% 0
Free Contest 142 _ QBIN Free Contest 1.5p 0.0% 0
Free Contest 142 _ KNIGHT Free Contest 1p 66.7% 6
Free Contest 142 _ FUNCTIONS Free Contest 1p 0.0% 0
LUCIFER2 Luyện tập 2p 21.1% 4
Cạnh nhau Luyện tập 2p 42.9% 9
Hộp quà Luyện tập 2p 5.8% 8
Đếm số Luyện tập 1.2p 20.0% 15
OLP 30/4 lần 22 năm 2016 - Khối 11 - UAV thông minh OLP 30/4 2p 35.7% 4
OLP 30/4 lần 22 năm 2016 - Khối 11 - Du thám OLP 30/4 2p 100.0% 5
OLP 30/4 lần 22 năm 2016 - Khối 11 - Robot táo OLP 30/4 2p 17.2% 5
Chênh lệch Luyện tập 1.8 30.2% 11
Xếp tiền Luyện tập 1.5 64.3% 16
VR24. Đoán từ Luyện tập 2.5p 22.2% 7
Số Ra_One Luyện tập 2p 21.1% 5
Trại hè Đà Lạt 2020 - Các tòa nhà chọc trời ở Jakarta Trại hè 4p 0.0% 0
SPNUM Luyện tập 2p 11.8% 4
SQUAMOD Luyện tập 2p 18.0% 3
Gone Luyện tập 2p 54.8% 9
Cây khung nhỏ nhất tối thiểu Luyện tập 4.3p 20.0% 1
Chuỗi con năm mới Luyện tập 1.5p 17.3% 17
Cây Palindrome Luyện tập 3p 14.5% 6
Thời tiết đồng quê Luyện tập 3.2p 10.0% 5
Phân tích dân số Luyện tập 1.4p 12.1% 20
Số nguyên tố ghép Luyện tập 1.5p 6.3% 3
Siêu thị Luyện tập 1.5p 10.4% 5
Con kiến Luyện tập 2p 0.0% 0
Dãy số Luyện tập 1.5p 0.0% 0
Bố trí phòng học Luyện tập 1.5p 0.0% 0
Sửa đường Luyện tập 2p 33.3% 5
Mắc dây điện Luyện tập 1.5p 28.6% 1
Bảo vệ nông trang Luyện tập 2p 14.3% 1
Dãy số chia hết Luyện tập 1.5p 56.5% 6
Độ dài phủ Nhập môn 2.5p 18.8% 10
Độ lệch nhỏ nhất Nhập môn 1p 31.8% 8
Hoán vị K nghịch thế Luyện tập 4p 0.0% 0
Đếm ước Luyện tập 3.2p 10.8% 6
Bộ tứ nguyên tố cùng nhau Luyện tập 3.5p 11.8% 6
Đường đi trên lưới Luyện tập 3.2p 27.0% 8
Cặp số bạn bè Luyện tập 3p 29.3% 8
Tổng lũy thừa HSG Tỉnh 1p 37.5% 11
Diện tích các hình chữ nhật Luyện tập 3.5p 4.9% 4
Trại đông Đồng Nai 2022 - Tô màu bản đồ Trại đông 3p 1.7% 1
Trại đông Đồng Nai 2022 - Xếp nhóm 2 số Trại đông 3.5p 13.8% 7
Dãy con không rỗng Free Contest 2p 32.7% 12
Lưới hình vuông Free Contest 2p 75.0% 5
God of war Luyện tập 3.7p 5.6% 3
Bảng trung vị Luyện tập 2.7p 19.0% 13
Cặp số OR Luyện tập 2p 19.6% 10