Editorial for Bản vanxơ Fibonacci

Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.


Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.
  • Trước hết, xây dựng ~v~ số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci;
  • Sau đó chuyển đổi các số hạng của dãy Fibonacci từ vị trí ~u~ đến vị trí ~v~ thành các nốt nhạc tương ứng;
    • Trong đó, ~notnhac~ là một hằng mảng dùng để lưu trữ tên của ~7~ nốt nhạc và ~notnhac[i]~ là tên của nốt nhạc tương ứng với số nguyên ~i (0 ≤ i ≤ 6)~
    • Muốn tìm tên của nốt nhạc ứng với một số hạng nào đó của dãy Fibonacci , ta lấy số hạng ấy chia cho ~7~, rồi tìm số dư ~r~. Nếu ~r = 1~ (nốt C), ~r = 2~ (nốt D), …, ~r = 6~ (nốt A) và ~r = 0~ (nốt B). Như vậy, số hạng thứ ~i~ của dãy Fibonacci tương ứng với nốt nhạc ~notnhac[Fibo[i] % 7]~

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.