Editorial for Ma trận kí tự đối xứng

Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.


Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Nhận xét:

Trong ma trận đối xứng:

  • Các kí tự phía trên và phía dưới đường chéo chính phải giống nhau.
  • Số lượng mỗi loại kí tự trên các vị trí không nằm trên đường chéo chính phải là số chẵn.
  • Các kí tự có số lần xuất hiện lẻ chắc chắn sẽ nằm trên đường chéo chính.

Để tạo ra ma trận đối xứng có thứ tự từ điển nhỏ nhất thì phải điền các kí vào ma trận theo thứ tự tăng dần, nghĩa là kí tự A điền vào ma trận hết rồi mới đến kí tự B, ....

Lưu ý chỉ nên lưu các cột phải đưa ra theo yêu cầu để sử dụng bộ nhớ hiệu quả.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.