Editorial for Đường đi săn sale

Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.


Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: BJMinhNhut

Subtask 1

Ta duyệt qua mỗi cạnh trong dồ thị, thử loại cạnh đó ra khỏi đồ thị rồi Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất. Độ phức tạp ~O(m^2logn)~.

Subtask 2

Vì không có vé VIP nào, bài toán trở thành bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Ta áp dụng trực tiếp thuật toán Dijkstra. Độ phức tạp ~O(mlogn)~.

Subtask 3 và 4

Ta dựng một đồ thị mới, ta xem một trạng thái ~(node, used)~ là một đỉnh của đồ thị (~node~ là đỉnh hiện tại của Pusheen, ~used~ là số vé VIP đã sử dụng). Với mỗi đỉnh ~(node, used)~, ta có các loại cạnh sau:

 • Trường hợp không sử dụng vé VIP: ~(node, used) \to (nextNode, used)~ với ~nextNode~ là đỉnh kề ~node~ trong đồ thị gốc. Trọng số của cạnh này bằng trọng số của cạnh ~node \to nextNode~ trong đồ thị gốc.
 • Trường hợp sử dụng vé VIP: ~(node, used) \to (nextNode, used+1)~ với điều kiện ~used \le k~. Trọng số của cạnh này là ~0~, vì Pusheen đã sử dụng một vé VIP nên không mất tiền khi đi qua con dường đó.

Như vậy kết quả bài toán là đường đi ngắn nhất từ ~(s, 0)~ cho tới ~(t, x)~ ~(0 \le x \le k)~.

Code tham khảo:

// Created by BJMinhNhut
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define mp make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define FOR(i, a, b) for(__typeof(b) i = a, _b = b; i <= _b; ++i) 
#define FORD(i, a, b) for(__typeof(a) i = a, _b = b; i >= _b; --i)
#define ALL(a) (a).begin(), (a).end()
#define RALL(a) (a).rbegin(), (a).rend()
#define MASK(i) (1ll<<(i))
#define BIT(t, i) (((t)>>(i))&1)
typedef long long ll;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<ll> vll;
typedef pair<ll, ll> pll;
typedef pair<int, int> ii;

/***Common Functions***/
template <class T>
bool minimize(T &a, T b) {
  if (a > b) {
    a = b;
    return true;
  }
  return false;
}

template <class T>
bool maximize(T &a, T b) {
  if (a < b) {
    a = b;
    return true;
  }
  return false;
}

/***End of Template***/
int n, m, k, s, t;
const int N = 1e5+5;
vector<ii> adj[N];
ll dist[N][6];

void Input() {
  cin >> n >> m >> k >> s >> t;
  FOR(_, 1, m) {
    int u, v, c; cin >> u >> v >> c;
    adj[u].pb(mp(v, c));
    adj[v].pb(mp(u, c));
  }
}

void Solve() {
  memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
  priority_queue<pair<ll, ii>> q;
  dist[s][0] = 0;
  q.push(mp(0, mp(s, 0)));
  ll ans = 1e18;
  while (q.size()) {
    int u, c; tie(u, c) = q.top().se;
    ll d = -q.top().fi; q.pop();
    if (d != dist[u][c]) continue;
    if (u == t) minimize(ans, d);
    for(auto &e : adj[u]) {
      if (minimize(dist[e.fi][c], dist[u][c] + e.se)) q.push(mp(-dist[e.fi][c], mp(e.fi, c)));
      if (c < k && minimize(dist[e.fi][c+1], dist[u][c])) 
        q.push(mp(-dist[e.fi][c+1], mp(e.fi, c+1)));
    }
  }
  cout << ans;
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  Input(), Solve();
  return 0;
}

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.