Editorial for Xâu đối xứng

Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.


Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

*Cách 1 *

Trong xâu đối xứng thì vị trí ~i~ sẽ đối xứng với vị trí ~length(s)-i+1~

Do đó ta xét từng cặp kí tự ở vị trí đối xứng nhau:

  • Nếu kí tự ở vị trí ~i~ và kí tự ở vị trí đối xứng là ~length(s)-i+1~ khác nhau và kí tự ở vị trí ~i~ và vị trí ~length(s)-i~ cũng khác nhau thì ta chèn kí tự ở vị trí thứ ~i~ vào xâu ~S~ ở vị trí ~length(s)-i+2~ và tính lại độ dài xâu, khi đó ta sẽ có kí tự thứ ~i~ và kí tự thứ ~length(s)-i+1~ sẽ giống nhau.
  • Nếu kí tự ở vị trí ~i~ và kí tự ở vị trí đối xứng là ~length(s)-i+1~ khác nhau và kí tự ở vị trí ~i~ và vị trí ~length(s)-i~ giống nhau thì ta chèn kí tự ở vị trí thứ ~length(s) – i +1~ vào xâu ~S~ ở vị trí ~i~ và tính lại độ dài xâu, khi đó ta sẽ có kí tự thứ ~i~ và kí tự thứ ~length(s)-i+1~ sẽ giống nhau, kí tự ở vị trí ~i+1~ và ~lengh(s)-i~ cũng giống nhau.

Ví dụ: ~S=~TOMATO

Ở vị trí ~i=1~: kí tự ở vị trí ~i~ và vị trí đối xứng là ~length(s) –i +1~ khác nhau; kí tự ở vị trí ~i~ và kí tự ở vị trí ~length(s)-i~ giống nhau. Khi đó cần chèn kí tự O vào vị trí ~1~ để được xâu mới, khi đó ta có cặp kí tự đối xứng.

Cách 2.

Có thể giải bài toán bằng thuật toán quy hoạch động.

Gọi ~C[i,j]~ là số kí tự ít nhất cần thêm vào để xâu ~S[i..j]~ là xâu đối xứng. Ta có công thức truy hồi như sau:

  • Nếu ~S[i] = S[j]~ thì ~C[i,j] = C[i+1,j-1]~
  • Ngược lại: ~C[i,j] := min(C[i+1,j],C[i,j-1]) + 1~ (cộng ~1~ kí tự ~S[i]~ hoặc ~S[j]~ thêm vào xâu ~S[i..j]~)

*Cách 3: *

Gọi ~S2~ là xâu đảo của xâu ~ST~ ban đầu, ~T~ là xâu con chung của hai xâu ~S2~ và ~ST~. Khi đó các kí tự của ~ST~ không thuộc ~T~ chính là các kí tự cần chèn vào xâu ~ST~ để ~ST~ trở thành xâu đối xứng. Bài toán trở thành bài toán tìm dãy con chung dài nhất của hai xâu bằng phương pháp quy hoạch động.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.