Editorial for Hang đá

Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.


Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Nếu phá hủy măng đá (nhủ đá) có kích thước X, thì tất cả măng đá (nhủ đá) có kích thước lớn hơn hoặc bằng X cũng sẽ bị phá hủy. Vì vậy chúng ta cần sắp xếp lại kích thước măng đá (nhủ đá) và sử dụng tìm kiếm nhị phân để xác định số măng đá (nhủ đá) bị phá hủy ở mỗi mức. Duyệt qua tất cả các mức để tìm kết quả bài toán.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.